.NET SDK - RainwayInput.TouchesAbsolute

RainwayInput.TouchesAbsolute constructor

A request for multi-touch input.

public TouchesAbsolute(TouchAbsolute[] Touches)
parameterdescription
Touches

See Also