.NET SDK - RainwayInput.TouchesAbsolute.Touches

RainwayInput.TouchesAbsolute.Touches property

public TouchAbsolute[] Touches { get; set; }

See Also